พยัญชนะ (die Konsonanten) , สระ (die Vokale)

ตัวอักษรภาษาเยอรมัน จะแบ่งออกเป็นพยัญชนะทั้งหมด 21 ตัว สีดำ สระ 5 ตัว สีแดง
*** หมายเหตุผู้เรียนสามารถคลิ๊กที่ตัวอักษรภาษาเยอรมันแต่ละตัวเพื่อเรียนรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วย
ตัวอักษรภาษาเยอรมัน
เทียบเคียงได้กับภาษาไทย
การอ่านออกเสียง

แผ่นความรู้